Namibia - Botswana 2008

Eine Rundreise

Dichrostachys cinerea (Kalahari Christmas Tree)